W 100% ELEKTRYCZNA. W 100% MAZDA.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „W 100% ELEKTRYCZNA. W 100% MAZDA.”

 

 

 

§ 1.
[Postanowienia ogólne]

 

 

 

Organizatorem konkursu „W 100% ELEKTRYCZNA. W 100% MAZDA.” (dalej „Konkurs”) jest BE7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 80-416 Gdańsk, Al. Gen. Józefa Hallera 114/1, NIP 957-108-20-42, KRS 0000587282 (dalej „Organizator”).

 

 

 

Przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14b, 02 676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291999, posiadającą NIP 1070008473 (dalej „Fundator” lub „Mazda”).

 

 

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki Konkursu, w tym warunki uczestnictwa w Konkursie oraz warunki, jakie musi spełnić Zwycięzca, aby otrzymać Nagrodę w Konkursie.

 

 

 

Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, mające pełną zdolność do czynności prawnych i posiadające miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadające (najpóźniej w chwili zawarcia umowy użyczenia samochodu – stanowiącej część nagrody I stopnia) prawo jazdy kat. B.

 

 

 

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są̨ członkowie organów, pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

 

Konkurs:

 

 • jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 • jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.).

 

 

 

Konkurs będzie trwał w dniach 22.05-14.07.2020 r. i rozpocznie się w dniu 22.05.2020 r. o godzinie 10:00 czasu środkowo-europejskiego (CET) (dalej „Rozpoczęcie Konkursu”) i zakończy się w dniu 14.07.2020 r. o godzinie 23:59 czasu środkowo-europejskiego (CET) (dalej „Zakończenie Konkursu”; łącznie „Czas Trwania Konkursu”).

 

 

 

Rozpoczęcie Konkursu będzie polegać na udostępnieniu postu konkursowego na stronie mazda.pl („Post Konkursowy”). Po Rozpoczęciu Konkursu osoby, które są subskrybentami newsletter-a Mazda, mogą otrzymać  emaile z zaproszeniem do udziału w Konkursie („Email Konkursowy”).

 

 

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 17.07.2020 włącznie do godziny 23:59 czasu środkowo-europejskiego (CET) na stronie konkursowej znajdującej się pod adresem www.mazdaelektryzuje.pl. (dalej „Strona Konkursowa”) (dalej „Dzień Ogłoszenia Wyników”).

 

 

 

§ 2.
[Przedmiot Konkursu]

 

 

 

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:

 

 • kliknąć w link znajdujący się w Poście Konkursowym lub w Emailu Konkursowym – następnie Uczestnik zostanie przeniesiony na Stronę Konkursową;
 • na Stronie Konkursowej Uczestnik znajdzie quiz konkursowy składający się z zamkniętych pytań. Uczestnik powinien odpowiedzieć na wszystkie pytania quizu konkursowego, nie ma znaczenia poprawność odpowiedzi;
 • po zakończeniu quizu konkursowego Uczestnik zostanie przeniesiony na podstronę z wynikiem quizu. Na tej podstronie znajduje się formularz konkursowy. Uczestnik powinien wypełnić prawidłowo formularz konkursowy, w tym udzielić odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe: „Dlaczego Mazda MX-30 Cię elektryzuje i to właśnie Ty idealnie do niej pasujesz?” (dalej „Odpowiedź” lub „Zgłoszenie Konkursowe”) poprzez zamieszczenie Odpowiedzi w odpowiednim polu formularza konkursowego;
 • wysłać prawidłowo wypełniony formularz konkursowy do Organizatora za pomocą przycisku „Wyślij Odpowiedź”.

 

 

 

Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w ust. 1 powyżej uważa się za zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie.

 

 

 

Odpowiedź powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Mazda.

 

 

 

Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

 

 

 

Każde Zgłoszenie Konkursowe będzie podlegało weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełniania wymogów Regulaminu. Zgłoszenia Konkursowe, które nie zostały przesłane w terminie, niekompletne lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie. Organizator może wykluczyć Zgłoszenie Konkursowe w razie stwierdzenia, że dane Zgłoszenie Konkursowe jest niezgodne z Regulaminem. 

 

 

 

§ 3.
[Przebieg Konkursu]

 

 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

 

 • z momentem Rozpoczęcia Konkursu (tj. w dniu 22.05.2020 r. o godzinie 10:00 czasu środkowo-europejskiego (CET) Organizator udostępni Post Konkursowy i wyśle Emaile Konkursowe;
 • do Zakończenia Konkursu (tj. do dnia 14.07.2020 r. do godziny 23:59 czasu środkowo-europejskiego (CET)) Uczestnicy mogą wykonywać Zadanie Konkursowe. Zadania Konkursowe przesłane po Zakończeniu Konkursu nie będą uwzględniane w Konkursie;
 • wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 17.07.2020 r. włącznie do godziny 23:59 czasu środkowo-europejskiego (CET) na Stronie Konkursowej. Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej w terminie do 20.07.2020 r. w prywatnej wiadomości email wysłanej na adres podany przez Zwycięzcę w formularzu konkursowym.

 

 

 

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (dalej „Komisja”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora i Fundatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

 

 

 

Komisja obraduje w dwóch etapach.

 

 • W pierwszym etapie obrad Komisja, spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych do Konkursu zgodnie z Regulaminem, wyłoni 18 (osiemnaście) Zgłoszeń Konkursowych, które uzna za najlepsze i, które wezmą udział w drugim etapie obrad Komisji.
 • W drugim etapie obrad Komisja, spośród Zadań Konkursowych zakwalifikowanych w ramach pierwszego etapu obrad, wybierze 3 (trzy) Zgłoszenia Konkursowe, które uzna za najlepsze.

 

 

 

15 (piętnastu) Uczestników – autorów Zadań Konkursowych, które Komisja zakwalifikowała w pierwszym etapie obrad (o którym mowa w pkt 4 powyżej), ale, których nie uznała za najlepsze w drugim etapie obrad, są zwycięzcami nagrody II stopnia (dalej Zwycięzca II stopnia). 3 (trzech) Uczestników – autorów Zadań Konkursowych, które Komisja uznała za najlepsze w drugim etapie obrad (o którym mowa w pkt 5 powyżej), są zwycięzcami nagrody I stopnia (dalej Zwycięzca I stopnia).

 

 

 

Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość Uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

 

 

 

§ 4.
[Warunki otrzymania Nagrody oraz warunki odbioru Nagrody]

 

 

 

Nagrodą w konkursie jest:

 

 • 3 x nagroda I stopnia dla Zwycięzców I stopnia:
  oddanie do używania na weekend (odbiór Samochodu następuje w piątek od godz. 10.00, a zwrot w najbliższy poniedziałek do godz. 10.00) nowej, elektrycznej Mazdy MX-30. Wydanie nagrody nastąpi w wybranym przez Zwycięzcę autoryzowanym salonie Mazda (z listy zawartej w Załączniku do Regulaminu) oraz na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Zwycięzcą i ww. autoryzowanym salonem Mazda. Użyczenie samochodu nastąpi w terminie ustalonym ze Zwycięzcą, najwcześniej na początku października 2020 r., ale nie później niż do 31.10.2020 r. Zwycięzca otrzyma samochód w pełni naładowany;
  oraz
  kod dostępu do serwisu Audioteka.pl, uprawniający do korzystania z wybranych zasobów serwisu Audioteka.pl przez 30 dni od daty aktywacji kodu. Kody można aktywować w ciągu 6 miesięcy od dnia ich otrzymania. Wydanie nagrody nastąpi poprzez wysłanie jej do Zwycięzcy I stopnia w wiadomości email, o której mowa w pkt 3 poniżej;
  łączna wartość nagrody I stopnia 490 zł;
 • 15 x nagroda II stopnia dla Zwycięzców II stopnia:
  kod dostępu do serwisu Audioteka.pl, uprawniający do korzystania z wybranych zasobów serwisu Audioteka.pl przez 30 dni od daty aktywacji kodu. Kody można aktywować w ciągu 6 miesięcy od dnia ich otrzymania. Wydanie nagrody nastąpi poprzez wysłanie jej do Zwycięzcy II stopnia w wiadomości email, o której mowa w pkt 3 poniżej.
  Wartość nagrody II stopnia 19,90 zł;

 

(każda z osobna zwana „Nagrodą”).

 

 

 

Zwycięzca otrzyma poza Nagrodą dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca wyraża zgodę, by dodatkowa nagroda pieniężna została przeznaczona przez Mazda (jako płatnika podatku) na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej przez Zwycięzcę Nagrody (i dodatkowej nagrody pieniężnej) i wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 

 

 

Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej w terminie do 17.07.2020 r. w prywatnej wiadomości email wysłanej na adres podany przez Zwycięzcę w formularzu konkursowym. W procesie wydania Nagród Organizator będzie komunikował się̨ ze Zwycięzcą emailowo na ww. adres email.

 

 

 

W przypadku, jeżeli Zwycięzca I stopnia w ciągu 14 dni od wysłania wiadomości email przez Organizatora, nie skontaktuje się zwrotnie z Organizatorem, zgodnie z informacją podaną w emailu, to Organizator prześle Zwycięzcy I stopnia kolejną wiadomość email wyznaczając mu dodatkowy 14 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli Zwycięzca I stopnia nie dochowa również dodatkowego terminu, jego prawo do części nagrody I stopnia, o której mowa w pkt 1.1).a wygasa. W takim przypadku Organizator może przyznać nagrodę kolejnemu Zwycięzcy wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.

 

 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania danych kontaktowych lub podania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych kontaktowych. W takim przypadku, prawo do nagrody wygasa, zaś Organizator może przyznać nagrodę kolejnemu Zwycięzcy wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.

 

 

 

Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

 

 

 

Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się przez Uczestnika prawa do Nagrody, Organizator ma prawo wybrać nowego Zwycięzcę zgodnie z § 3 pkt 2 i 3 powyżej. 

 

 

 

§ 5.
[Prawa autorskie]

 

 

 

Z chwilą zawiadomienia Zwycięzcy o wygranej w Konkursie, Zwycięzca udziela Mazda niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, dalej Utwór, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

 

 • zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;
 • wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt 1;
 • wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt 1.

 

 

 

Zwycięzca wraz z udzieleniem licencji, o której mowa w pkt 1 powyżej, zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał wobec Mazda autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego, w zakresie ograniczającym Mazda w wykonywania swoich praw licencyjnych, w szczególności nie będzie się domagał oznaczania Zadania Konkursowego swoim imieniem i nazwiskiem, pseudonimem i zezwala na rozpowszechnianie go anonimowo lub z oznaczeniami nadanymi przez Mazda oraz do decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności.

 

 

 

Licencja, o której mowa w pkt 1 powyżej, udzielana jest bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Uczestnika, na okres 5 lat a po ich upływie przekształcają się w udzielone na czas nieoznaczony bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań. Po upływie 5 lat licencja może zostać wypowiedziana za 3-letnim okresem wypowiedzenia.

 

 

 

Zwycięzca oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego oraz że przysługuje mu uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań Zadania Konkursowego i prawa te nie są ograniczone ani obciążone, w szczególności Zwycięzca nie udzielił podmiotom trzecim licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego ani nie zobowiązał się do zbycia ww. praw i zezwolenia na rzecz osób trzecich. Zwycięzca oświadcza, że przesłane przez niego Zadanie Konkursowe nie narusza praw, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich.

 

 

 

Mazda nie jest zobowiązana do rozpowszechniania lub innego korzystania z Zadania Konkursowego.

 

 

 

§ 6.
[Polityka prywatności]

 

 

 

Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14b, 02 676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291999, posiadającą NIP 1070008473 („Administrator”).

 

 

 

Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi – Agencji BE7 sp. z o.o. na podstawie zawartej z nią umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

Uczestnik może się skontaktować z Administratorem telefonicznie: +48 22 318 19 73, poprzez adres email: daneosobowe@mazdaeur.com, lub adres korespondencyjny: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa.

 

 

 

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. w szczególności w celu wyłonienia Zwycięzców, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji Konkursu (np. wyłonienie Zwycięzców i przyznanie nagród) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).

 

 

 

Dane osobowe Uczestników są również przetwarzane w celu sprawozdawczości księgowej i podatkowej, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO ), jak również w celu obrony przed roszczeniami oraz w celach marketingu własnych produktów i usług Administratora, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 

Dane będą przetwarzane: w celu realizacji Konkursu – przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu; w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami; w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń majątkowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych; oraz w celach marketingowych – do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 

 

Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie oraz wydania Nagród.

 

 

 

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora: upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty wspierające działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, organy publiczne. Administrator udostępni dane osobowe Zwycięzcy I stopnia wybranemu przez Zwycięzcę I stopnia autoryzowanemu salonowi Mazda (z listy zawartej w Załączniku do Regulaminu), z którym Zwycięzca I stopnia zawrze umowę użyczenia samochodu.

 

 

 

Administrator przechowuje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Akigun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, na podstawie standardowych klauzul umownych wprowadzonych decyzją Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. dostępnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385 z 29.12.2004, s.74 i nast. oraz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=-cELEX%3A32004D0915 (kopia klauzul jest dostępna u Administratora).

 

 

 

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w zakresie w jakim Administrator przetwarza dane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik powinien skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe w pkt 3 powyżej).

 

 

 

Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Administratora znajduje się w Informacji o Ochronie Danych przygotowanej przez Administratora dostępnej pod następującym linkiem: https://www.mazda.pl/rodo/.

 

 

 

§ 7.
[Reklamacje]

 

 

 

Reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora, tj. mazdaelektryzuje@mazda-dealer.pl.

 

 

 

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

 

 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

Osoba składająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

 

 

 

Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

 

 

 

§ 8.
[Postanowienia Końcowe]

 

 

 

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, Mazda i na Stronie Konkursowej.

 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w czasie jego trwania, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie będą naruszały praw Uczestników  nabytych przez nich na podstawie Regulaminu w wersji obowiązującej przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu przez Organizatora.

 

 

 

Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać drogą e-mailową poprzez wysłanie pytania do Organizatora na następujący e-mail: mazdaelektryzuje@mazda-dealer.pl. Odpowiedzi udzielane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zapytania przez Organizatora.

 

 

 

Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

 

Załącznik
Lista autoryzowanych salonów Mazda

 

 • Gołembiewscy 15-691 Białystok Gen. Stanisława Maczka 136
 • BMG Goworowski 80-718 Gdańsk Elbląska 81
 • Pro-Moto 40-600 Katowice Kościuszki 215
 • Anndora 31-406 Kraków Al.29 listopada 149
 • Bołtowicz 02-786 Warszawa J. Rosoła 55
 • Odyssey 01-147 Warszawa Górczewska 32
 • Danuta i Ryszard Czach 35-111 Rzeszów Krakowska 32
 • BMG Goworowski 81-537 Gdynia Łużycka 9
 • Bednarscy 87-148 Łysomice k/Torunia Gdańska 4
 • Auto Gazda 43-319 Bielsko-Biała Warszawska 328
 • VoyagerGroup 61-023 Poznań Św. Michała 20
 • BMG Goworowski 76-251 Bolesławice k/Słupska Słupska 6
 • Fiałkowski 65-119 Zielona Góra Trasa Północna 12B
 • AC Cortes 26-600 Radom Sobieskiego 23
 • BEMO Motors 02-180 Warszawa Al. Krakowska 169
 • Centrum Samochodowe Nivette 04-192 Warszawa Lotnicza 3/5
 • Nordic Motor 85-766 Bydgoszcz Fordońska 307
 • Auto Idea 10-416 Olsztyn Towarowa 11
 • Gołembiewscy 19-300 Ełk Suwalska 88
 • MIRAI 42-605 Tarnowskie Góry Korola 14A
 • MIRAI 41-800 Zabrze Wolności 1
 • Klimczak 42-263 Wrzosowa Katowicka 75
 • MIRAI 41-214 Sosnowiec Generała Grota Roweckiego 129A
 • Matsuoka Motor 93-408 Łódź 3 Maja 1/3
 • Matsuoka Motor 21-030 Motycz Konopnica 164E
 • Matsuoka Motor 25-655 Kielce 1 Maja 191
 • AutoArt Jaremko 54-610 Wrocław Mińska 41A
 • Grupa Wróbel 45-837 Opole Wspólna 1A
 • Grupa Wróbel 59-300 Lubin Legnicka 67
 • Grupa Wróbel 55-095 Długołęka Wrocławska 51
 • Kozłowski 70-777 Szczecin Struga 31B
 • PB Bednarscy 62-081 Baranowo k/Poznania Poznańska 14-16